ok.bibl.com.ua Другие Правовые Компьютерные Экономические Астрономические Географические Про туризм Биологические Исторические Медицинские Математические Физические Философские Химические Литературные Бухгалтерские Спортивные Психологичексиедобавить свой файл
страница 1

1. Загальні відомості про учня:

прізвище, ім'я, вік, школа, клас, місце проживання; аналіз умов життя в сім'ї, освіта батьків, місце їх роботи і посада; матері­альні, житлово-побутові умови; особливості сімейного мікроклі­мату, сімейні традиції; причини сімейних конфліктів, якщо вони є; характер взаємин між батька­ми, батьками та дітьми; як став­ляться члени сім'ї до успішності та поведінки учня, до школи, вчителів, товаришів (друзів) ди­тини, контакт з класним керів­ником; спосіб життя дитини в сім'ї та система її виховання; режим дня, трудові обов'язки школяра вдома; які засоби, ме­тоди виховного впливу перева­жають (заохочення, переконан­ня, вимога, вправляння, при­вчання тощо), хто з членів сім'ї і якою мірою здійснює виховний вплив на дитину; вірність ос­новній лінії сімейного вихован­ня; хто в сім'ї є найбільшим ав­торитетом для учня.2. Навчальна діяльність: став­лення школяра до навчання, ступінь його усвідомлення, які навчальні предмети більше лю­бить і чому; улюблений навчаль­ний предмет; основний мотив навчальної діяльності, успішність (які оцінки переважають, успішність з предметів шкільно­
го навчання в минулому і в цей час, причини неуспішності (якщо вони є) і шляхи її усунен­ня); розумовий розвиток школя­ра, оволодіння раціональними методами пізнання, чи знаходить самостійно раціональні методи розумової діяльності і навчаль­ної роботи, відмовляючись від
шаблону; чи переносить відомі йому методи пізнання з однієї ситуації на іншу; чи усвідомлює процес розумової діяльності; як в умовах школи здійснюється управління розумовим розвитком школяра в процесі організації його розумової діяльності; загальний рівень розумового роз­витку, широта світогляду, міра начитаності; розвиток мови, вміння висловити свою думку в усній і письмовій формі, запас слів, образність та емоційність мови.

3. Особливості пізнавального процесу: особливості уваги, ступінь розвитку довільної ува­ги, її зосередженість, стійкість, здатність до розподілу, швидкість переключення; увага на різних уроках; усвідомлення сприйнят­тя навчального матеріалу, швидкість усвідомлення, оволо­діння перцептивними розумови­ми діями; особливості пам'яті, усвідомленого запам'ятовування, володіння мнемонічними діями; яка швидкість і міцність запа­м'ятовування, а також легкість відтворення; індивідуальні особ­ливості пам'яті, домінантний вид пам'яті; розвиток мислення, ро­зуміння в засвоєнні навчального матеріалу, вміння мислити і ро­бити самостійні висновки, рівень володіння операціями аналізу, синтезу, порівняння, абстрагу­вання і узагальнення, особли­вості уяви учня.
страница 1

скачать файл


Смотрите также: