ok.bibl.com.ua Другие Правовые Компьютерные Экономические Астрономические Географические Про туризм Биологические Исторические Медицинские Математические Физические Философские Химические Литературные Бухгалтерские Спортивные Психологичексиедобавить свой файл
страница 1

Інформація молодому спеціалісту для впровадження в роботі

Нетрадиційні підходи

до фізичного виховання молодших школярів

Організація життя, пред­метне та соціальне середови­ще, всі види діяльності пови­нні забезпечити фізичне і ду­ховне здоров’я молодшого покоління. Початкова школа є відправною точкою в системі безперервної освіти. Вона має на меті забезпечити фі­зичне та духовне здоров'я дітей, їхній повноцінний розвиток, готовність до на­вчання у старших класах, набуття життєвого досвіду. Одним із головних завдань початкової школи є створен­ня оптимальних науково-методичних, організаційно-педагогічних, санітарно-гі­гієнічних, матеріально-тех­нічних та естетичних умов щодо формування правиль­ного розвитку і становлен­ня особистості, а також по­ступового і систематичного залучення вихованців до за­нять фізичною культурою.

У початковій школі закла­дається фундамент фізично­го виховання дітей. Учите­леві обов'язково потрібно враховувати специфіку мо­лодших школярів, обумов­лену їхніми анатомо-фізіологічними і психологічними особливостями.

Перші чотири роки навчан­ня у школі — найдоцільні­ший час, який слід плідно ви­користати для пробудження інтересу до валеологічної куль­тури як невід'ємної частини загальної культури людини. Саме у цей період потрібно ви­кликати у дітей прагнення зберігати і зміцнювати своє фізичне, психічне та моральне здоров'я.Загально-розвивальна оздоровча гімнастика

Серед стратегічних за­вдань і головних шляхів ре­формування освіти - є роз­роблення державних та авторських програм, а також оновлення змісту форм і ме­тодів відповідно до вікових особливостей дітей молод­шого шкільного віку.

Як зробити урок «Основи здоров'я і фізична культура» цікавим і довгоочікуваним для школярів? Як уникнути буденності? Як, зрештою, викликати у дітей бажання бути здоровими, піклувати­ся про своє самопочуття?

Перетворити «Основи здоров'я і фізичну культуру» на маленьке диво і подару­вати його своїм учням учи­телю допоможе бажання, розум і фантазія.

Відповідно до прогресив­них тенденцій, спираючись на кращі вітчизняні традиції та передовий світовий до­свід, а також власні здобут­ки автора, розроблено нетра­диційну методику занять фі­зичними вправами.

На уроках фізичної куль­тури в початковій школі ми пропонуємо застосовувати зальнорозвивальну образну оздо­ровчу гімнастику (автор — М.П.Маяшенко), яка вирішує завдання фізичного і духов­ного розвитку.Завдання фізичного розвитку.

 • поліпшення стану здоров’я;

 • профілактика респіра­торних захворювань та реа­білітація після них;

 • оволодіння основними руховими навичками;

 • формування правильної постави;

 • розвиток чіткості, рів­новаги і координації рухів;

 • підвищення інтересу до фізичної культури;

 • виховання валеологічної культури, дбайливого став­лення до власного здоров'я і здоров'я інших людей;

 • формування культу фі­зичного і психічного здоро­в'я у школі та сім'ї.

Завдання духовного розвитку:

 • орієнтація на природу, соціальні явища, основні сфери діяльності людей (пра­цю, мистецтво, побут, взає­мини) як на джерело форму­вання відповідної системи цінностей, моральних та етичних норм;

 • стимулювання шаноб­ливого ставлення до батьків, педагогів, друзів, людей рі­зного віку і професій;

 • виховання дбайливого ставлення, любові до рідної землі, сімейних традицій, звичаїв свого народу, книг, творів мистецтва, національ­ної класики, культурної спадщини слов'янських на­родів;

 • заохочення інтересу до культури, звичаїв, мови, оздоровчих систем, ігор різ­них націй, країн, контине­нтів, а також до тваринного і рослинного світу планети;

 • ознайомлення з прави­лами суспільної поведінки;

 • виховання доброзичли­вості, взаємодопомога, спів­чуття, оптимізму;

 • закладання первісних основ естетичного чуття, сприйняття і уявлень, підведення дітей до естетичної оцінки найдоступніших явиш, уміння бачити красу довкілля;

 • розвиток відчуття рит­му, музичності, граційнос­ті, пластичності;

 • розвинення свободи рухів, почуття простору, об­разного мислення, пам'яті, уваги, мовлення;

 • розкриття художньо-творчих здібностей у різно­манітних видах спортивної, ігрової, музичної, словесної, театральної, образотворчої діяльності;

 • виявлення позитивних морально-етичних якостей кожної дитини.

Принципи реалізації форм і методів навчання

Реалізація форм і методів базується на таких принципах: • гуманізації (ставленні до дитини як до вищої соці­альної цінності, що органіч­но поєднує в собі індивідуа­льне та загальне);

 • демократизації (актив­ному творчому співробітни­цтві та співдружності педа­гога і вихованців);

 • інтеграції (комплексності підчас визначення зміс­ту занять фізичними вправа­ми, широкому використан­ні міжпредметних зв'язків);

 • єдності світогляду, ін­телектуального, емоціональ­ного та рухового, компоне­нтів у формуванні загальної культури особистості.

Засоби навчання

Образна гімнастика базу­ється на виконанні імітацій­них та образних вправ, по­єднаних загальним захопли­вим сюжетом. Такі засоби найповніше відповідають особливостям психіки моло­дших школярів, їхній схиль­ності до наслідування, копі­ювання дій людей і тварин.

Учні 1—2-го класів із за­доволенням займатимуться образними вправами. Мож­на назвати їх веселі вправи (ВВ). Виконуючи їх, учні промовляють вірші. Кожний рух відповідає слову або фра­зі. Він наче відображає те, що відбувається в душі під час читання вірша. Доведено, що вправи, які супроводжу­ються віршованими рядка­ми, швидше запам'ятову­ються. Веселі вправи, розу­чені на уроці фізкультури, можна використовувати на інших уроках як фізкультхвилинки.

Загальнорозвивальна об­разна оздоровча гімнастика включає українські народні розваги, хороводи, елемен­ти оздоровчих систем різних країн світу, пальцеві ігри, ритмопластику, звукорухові вправи, етюди «Розпові­дай вірші руками», елемен­ти евритмії, ізометричні та ідеомоторні вправи, гімна­стику для очей, дихальну гі­мнастику, рухливі ігри, фіз­культурні вистави, вправи з традиційними та нетради­ційними предметами (стрі­чками, шарфами, шнурка­ми, торбинками з морською сіллю, олівцями, подушеч­ками, каштанами, горіхами, жолудями, камінцями, ґу­дзиками, пір'ям, соломин­ками тощо).

На заняттях образною гі­мнастикою, крім основних, використовуються допомі­жні засоби навчання та спі­лкування, які сприяють корекції поведінки, поліпшен­ню емоційного стану, психомоторики: музика, поети­чна творчість, живопис; те­рапія творчим самовиявом: конструювання, моделю­вання; природний матеріал: рослини, фітодизайн, ароматерапія, художні компози­ції, енергія кольору, карти­ни, іграшки тощо.

Розподіл навчального матеріалу

Елементи образної гімна­стики застосовують у підго­товчій, основній або заклю­чній частині уроку.

У першій чверті навчаль­ного року учні виконують вправи загальної фізичної підготовки, коригуючу та дихальну гімнастику, впра­ви з розвитку пальцевої мо­торики «Театр у руці», веселі фізкультхвилинки, гімнас­тику для очей, звукорухові вправи, «Гімнастику мале­ньких чарівників».

У другій чверті відводить­ся час для народних і сучас­них рухливих ігор, забав, хороводів. Через багаторазо­ве повторення ігрових дій школярам прищеплюється повага до праці, звичаїв і традицій українського наро­ду, любов до рідної Батьків­щини. Використання пер­лин народної мудрості, рух­ливих і спокійних ігор та забав зі співом, висловами, приказками, примовками, лічилками допомагає шко­лярам опанувати найпрос­тіші елементи грамоти і ра­хунку.

Широко використову­ються загальнорозвивальні вправи (ЗРВ) з предметами. Метання в ціль, вправи з малим м'ячем - удари підлогу, кидки об стінку : ловінням, підкидання і ловіння м'яча з різними дода­тковими рухами; складні маніпуляції з іншими дріб­ними предметами - пали­чками, кільцями, кубика­ми тощо сприяють удоско­наленню здатності до точних рухів, а також кращому оволодінню технікою пись­ма і малювання. Як показа­ли останні наукові дослі­дження, ці вправи позити­вно впливають на розвиток мови і розумової діяльності дитини.

У третій чверті діти озна­йомлюються із спадщиною Стародавнього Сходу — оздоровчими системами, що походять із найскладніших знань про людину та її від­носин з навколишнім сві­том. Виконання вправ цих оздоровчих систем має на увазі входження в різні об­рази предметів, рослин, тва­рин, людей.

Учні приймають пози си­діння на п'ятах, трикутника, перекладини, лука, чов­на, змії, крокодила, черепа­хи, лева, собаки, корови, героя та ін. Із комплексів оздоровчого спрямування виконуються вправи, що розвивають пластику пере­сувань: «Руки торкаються неба», «Пташеня залишає гніздо», «Танок дракона», «Очерет хитається на вітрі», «Журавель розпростує крила» та ін. Цей варіант гімна­стики дуже подобається ді­тям, незважаючи на значні м'язові зусилля. Природний характер вправ (пози тигра, оленя, ведмедя, мавпи, пта­ха) нестомливий і зумовлює пожвавлення, навіть у фле­гматиків. Базові рухи та вправи східної гімнастики розвивають силу, сприт­ність, гнучкість, дають змо­гу опанувати основи панто­міми, органічно і природно наблизити дитину до грані між грою та мистецтвом.

Учні виконують ізомет­ричні вправи, елементи ев­ритмії та хореографії, психогімнастику. Займаючись психогімнастикою, школярі «плачуть» і «сміються», ма­ють можливість скільки за­вгодно покричати, погримасувати (міотерапія), зня­ти нервове напруження, ві­льно висловлювати свої емоції, почуватися цілком вільними.

Спочатку дітлахи безпо­середньо включаються в за­хопливі ігри, наслідують жести і рухи викладача, а згодом наввипередки про­понують власні варіанти ру­хів, що само по собі є почат­ком творчості. Розкриваються творчі здібності кож­ної дитини найповніше в процесі використання іміта­ційних, образних, ідеомото­рних вправ, пальцевих ігор та етюдів «Розповідай вірші руками». Учні навчаються елементам техніки виразних рухів, що сприяють відчут­тю ритму, пластичності, ко­ординації.

У четвертій чверті влаш­товуються Дні здоров'я і те­матичні спортивні свята: «Подорож до казкового лісу», «Веселий зоопарк», «На дні морському», «Сороконіжки» тощо. Ці яскраві виста­ви з афішами, програмою, казковими персонажами, жартами, загадками, ігра­ми, костюмами, сюрприз­ними моментами, подарун­ками на згадку, відео- і фо­тозйомкою, ласощами, чаю­ванням запам'ятаються ді­тям і їхнім батькам надовго.

Займаючись оздоровчою гімнастикою, школярі здо­бувають елементарні валеологічні знання про потрібність збереження здоров'я, загартування, важливість дотримування режиму, ко­ристь фізичної культури і спорту та ін. Вони також на­бувають навичок саморозслаблення та самомасажу, особистої гігієни.

На уроках фізичної куль­тури в учнів виховуються морально-вольові якості особистості, формується ро­зуміння того, що піклуван­ня про своє здоров'я та фі­зичну підготовку є не тіль­ки особистим, а й суспіль­ним обов'язком, виробля­ється потреба до повсякден­них занять фізичними впра­вами. Учні навчаються жит­тєво важливих рухових дій, їхнього виконання в різних умовах, здобувають відпові­дні знання, що допомагають самостійно займатися фізи­чними вправами; виховують рухові якості, в практично­му житті людини. Уроки фі­зичної культури із застосу­ванням загальнорозвивальної образної оздоровчої гім­настики сприяють зміцнен­ню фізичного і духовного здоров'я дитини, її всебічному та гармонійному роз­виткові.Теоретичні знання і практичні навички

У процесі навчання учні здобувають такі знання: • про валеологію як науку;

 • ознаки здорової та хво­рої людини;

 • про людину як індивідуальну особистість;

 • значення здорового способу життя;

 • зміст хороводів і народ­них розваг (національних та інших країн світу);

 • правила рухливих ігор;

 • назви і послідовність вправ у комплексах дихаль­ної гімнастики «Любий но­сик» та «Бережись, Застудо!».

Учні вміють:

 • правильно сидіти за партою, стояти, ходити;

 • виконувати вправи з розвитку пальцевої мото­рики;

 • розповідати вірші під час фізкультхвилинок;

 • дотримувати «Режим дня учня»;

 • грати в українські ігри;

 • виконувати найпростіші елементи східних оздоро­вчих систем;

 • чітко показувати етюди;

 • пластично і граційно рухатися;

 • правильно дихати;

 • займатися вправами з нетрадиційними предмета­ми;

 • входити в образи каз­кових персонажів;

 • складати правила здорового способу життя.

Педагогічні прийоми

З приходом до школи змі­нюється вид основної діяльності дитини - рухова (іг­рова) на навчальну. На уро­ках фізкультури зміна видів діяльності відбувається своє­рідно. На початку навчання діти ставляться до занять, як до гри, як до можливості рухатися, чим і задовольня­ють природну потребу. Тому більшість вправ краще про­водити у формі рухливих ігор.У роботі зі своїми вихо­ванцями уникайте буденності, догматизму, застарілих стереотипів. Намагайтеся знаходити індивідуальний підхід до кожної дитини з урахуванням віку, статі, фі­зичного розвитку, частоти захворювань, порушень опорно-рухового апарату, стану серцево-судинної, ди­хальної, нервово-м'язової систем, морфологічних осо­бливостей. Звертайте увагу на темперамент, самопочут­тя, настрій, прагнення за­йматися фізичною культу­рою. Уроки проводьте в іг­ровій доступній формі, у ві­льному темпі, без примусу. Дітям, що з будь-яких при­чин не хочуть виконувати ті чи інші вправи, дозвольте просто спостерігати або ви­конувати їх частково за вла­сними можливостями і ба­жанням.

Враховуючи добре розви­нену фантазію дітей, пропо­нуйте тематичні гімнастич­ні комплекси з великою кількістю найрізноманітні­ших вправ, що імітують окремі види людської діяль­ності, зображають тварин і рослини, природні явища, предмети, чарівних персо­нажів, вигаданих істот, ге­роїв улюблених казок. Адже малюкам набагато цікавіше вдавати з себе маленького гнома, легкокрилого мете­лика, неквапливого равлика, пустотливе мишенятко, працьовиту мурашку, пух­настого хом'ячка, ніж вико­нувати монотонні рухи, по­збавлені образу. Тому кож­на вправа комплексу пови­нна мати свою назву і вдало дібрану музику, яка допоможе краще зрозуміти, роз­крити образ, вжитися в ньо­го, запам'ятати характер і зміст цієї вправи. Оригіна­льні рухи, їхня логічна по­слідовність, захопливий сю­жет створюють у малюків піднесений настрій і залиша­ють після занять гімнасти­кою приємні спогади.
страница 1

скачать файл


Смотрите также: