ok.bibl.com.ua Другие Правовые Компьютерные Экономические Астрономические Географические Про туризм Биологические Исторические Медицинские Математические Физические Философские Химические Литературные Бухгалтерские Спортивные Психологичексиедобавить свой файл
страница 1


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


 

П О С Т А Н О В А


від 3 вересня 2009 р. N 940
Київ
 

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 704 ( 704-2011-п ) від 22.06.2011 }


 

Про затвердження


Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року

 


     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Затвердити Державну цільову соціальну програму зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року (далі - Програма), що додається.


 

     2. Міністерству економіки включати за поданням Міністерства охорони здоров'я визначені Програмою завдання, заходи і показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.


 

     3. Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених Програмою завдань і заходів.


 

     4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 1 березня Міністерству охорони здоров'я інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економіки.

 


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО     Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО


постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. N 940
 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА


зменшення шкідливого впливу тютюну на
здоров'я населення на період до 2012 року

 


Мета Програми
 

     Метою Програми є збереження та зміцнення здоров'я населення, захист від наслідків споживання тютюну і впливу тютюнового диму, мінімізація соціальних, екологічних та економічних наслідків тютюнокуріння шляхом проведення заходів боротьби проти тютюну на національному та місцевому рівні.


 

Шляхи і способи розв'язання проблеми


 

     Досвід інших країн свідчить, що варіантом ефективного розв'язання проблеми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення в Україні є здійснення комплексу таких заходів:


 

     проведення цілеспрямованої профілактичної роботи серед широких верств населення з метою підвищення рівня поінформованості про шкідливий вплив активного та пасивного тютюнокуріння на здоров'я, токсичні речовини тютюнового диму, методи припинення вживання тютюну;


 

     створення системи надання допомоги у припиненні вживання тютюну і забезпечення лікування залежності від тютюну з відповідним навчанням медичних працівників;


 

     поступове підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби з метою сприяння досягненню цілей у галузі охорони здоров'я, спрямованих на скорочення обсягу споживання тютюну;


 

     вжиття заходів для ліквідації всіх форм незаконної торгівлі тютюновими виробами;


 

     встановлення заборони щодо:


 

     - поширення будь-якої реклами тютюнових виробів, зокрема шляхом надання їх виробниками спонсорської допомоги, стимулювання продажу таких виробів;


 

     - куріння у громадських та на робочих місцях.


 

     Виконання зазначеного комплексу заходів відповідає положенням Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну ( 897_001 ), ратифікованої Законом України від 15 березня 2006 р. N 3534-IV ( 3534-15 ), і дасть змогу суттєво знизити рівень поширення вживання тютюнових виробів та відповідно рівень захворюваності і смертності, спричинених вживанням тютюну або впливом тютюнового диму.


 

     Розв'язання проблеми можливе шляхом здійснення комплексу заходів двома етапами.


 

     На першому етапі (2009-2010 роки) передбачається:


 

     удосконалити законодавство, зокрема податкове, з урахуванням Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну ( 897_001 ), в тому числі виконання статей конвенції, запропонованих Конференцією Сторін Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, та актів Європейського Союзу у цій сфері;


 

     розробити програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, соціальних та педагогічних працівників, які забезпечують здійснення заходів щодо запобігання вживанню тютюнових виробів і зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення та проводять лікування залежності від тютюну;


 

     включити до програм підготовки та перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, соціальних і педагогічних працівників спеціальні теми стосовно засобів і заходів профілактики та припинення вживання тютюнових виробів;


 

     інформувати населення про небезпеку, ризики та шкідливі наслідки для здоров'я, пов'язані із вживанням тютюну і впливом тютюнового диму, їх негативні економічні та екологічні наслідки, про шкідливі речовини та інгредієнти, що містяться у складі тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом, а також переваги припинення вживання тютюну і здорового способу життя;


 

     розробити механізм координації роботи центральних органів виконавчої влади у сфері реалізації державної політики щодо запобігання вживанню тютюнових виробів і зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення;


 

     створити систему моніторингу вживання тютюну та ефективності заходів у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;


 

     ознайомити медичних працівників закладів охорони здоров'я всіх форм власності з методами надання особам, які бажають позбутися залежності від тютюну, відповідної лікувально-профілактичної допомоги, а також розробити та впровадити у практику стандарти якості надання такої допомоги.


 

     На другому етапі (2011-2012 роки) передбачається:


 

     включити інформацію про вживання тютюнових виробів особами, які звернулися до закладів охорони здоров'я, до медичної звітної та облікової документації закладів охорони здоров'я всіх форм власності;


 

     запровадити систему надання допомоги з профілактики, діагностики та лікування залежності від тютюну;


 

     проводити наукові дослідження щодо запобігання вживанню тютюнових виробів та лікування залежності від тютюну;


 

     брати участь у міжнародному співробітництві з відповідними міжнародними організаціями з питань здійснення контролю та протидії протиправному обігу тютюнових виробів для вжиття спільних заходів до запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та боротьби з тютюнокурінням, гармонізації державних стандартів, якими визначаються вимоги до безпеки тютюнових виробів, з міжнародними стандартами.


 

     Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 1.


 

Завдання і заходи


 

     Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.


 

Очікувані результати, ефективність Програми


 

     Виконання Програми дасть змогу:


 

     зменшити обсяг вживання тютюнових виробів і знизити рівень поширення тютюнокуріння і попиту на зазначені вироби в Україні;


 

     підвищити рівень поінформованості населення про шкідливий вплив вживання тютюнових виробів на здоров'я;


 

     поліпшити якість надання медичної допомоги у лікуванні залежності від тютюну, що збільшить питому вагу осіб, які відмовилися від куріння;


 

     зменшити обсяг незаконної торгівлі тютюновими виробами;


 

     знизити рівень захворюваності та смертності від хвороб, пов'язаних із вживанням тютюну або впливом тютюнового диму;


 

     збільшити тривалість життя населення;


 

     знизити показники впливу тютюнового диму на здоров'я населення;


 

     зменшити рівень забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами тютюнових виробів;


 

     отримувати додаткові надходження до державного бюджету в результаті збільшення ставок акцизного збору на тютюнові вироби;


 

     проводити моніторинг здійснення заходів державної політики щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення.


 

     Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.


 

Обсяг та джерела фінансування


 

     Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, інших джерел.


 

     Обсяг фінансування Програми уточнюється під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.


 

     Для виконання Програми залучається міжнародна інформаційна, науково-технічна та фінансова допомога відповідно до положень Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну ( 897_001 ).

 

Додаток 1


до Програми
 

ПАСПОРТ


Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я
населення на період до 2012 року

 


     1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 797 ( 797-2008-р ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 41, ст. 1371).
 

     2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 940.


 

     3. Державний замовник - МОЗ.


 

     4. Керівник Програми - Міністр охорони здоров'я.


 

     5. Виконавці заходів Програми - центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські організації.


 

     6. Строк виконання - 2009-2012 роки.


 

     7. Прогнозний обсяг та джерела фінансування.


 

------------------------------------------------------------------

| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |

| фінансування | фінансування |-----------------------------|

| |(тис. гривень)| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

|-------------------+--------------+-------+------+-------+------|

|Державний бюджет | 2677,3| | 729,8| 1221,9| 725,6|

|-------------------+--------------+-------+------+-------+------|

| у тому числі | 2677,3| | 729,8| 1221,9| 725,6|

| кошти, виділені | | | | | |

| для МОЗ | | | | | |

|-------------------+--------------+-------+------+-------+------|

|Місцеві бюджети | | | | | |

|-------------------+--------------+-------+------+-------+------|

|Інші джерела | 4000 | 4000| | | |

|-------------------+--------------+-------+------+-------+------|

|Усього | 6677,3| 4000| 729,8| 1221,9| 725,6|

------------------------------------------------------------------


Додаток 2
до Програми
 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ


з виконання Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування |Головний розпорядник| Джерела |Прог- |У тому числі за роками |

| завдання | показника |------------------------------------| заходу | бюджетних коштів |фінансування|нозний| |

| | |усього | за роками | | |(державний, |обсяг | |

| | | | | | | місцевий |фінан-| |

| | | |----------------------------| | | бюджет, |сових | |

| | | |2009| 2010 | 2011 | 2012 | | | інші) |ресур-| |

| | | | | | | | | | |сів | |

| | | | | | | | | | |для |-----------------------|

| | | | | | | | | | |вико- |2009|2010 | 2011 |2012 |

| | | | | | | | | | |нання | | | | |

| | | | | | | | | | |зав- | | | | |

| | | | | | | | | | |дань, | | | | |

| | | | | | | | | | |тис. | | | | |

| | | | | | | | | | |гри- | | | | |

| | | | | | | | | | |вень | | | | |

|----------------+---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

|1. Проведення |кількість | 100| | | 100 | |1) підготовка, |МОЗ |державний | 496,3| | | 496,3| |

|заходів з |закладів | | | | | |видання та |Академія медичних |бюджет | | | | | |

|профілактики, |охорони | | | | | |розсилання |наук | | | | | | |

|діагностики та |здоров'я, що | | | | | |рекомендацій для| | | | | | | |

|лікування |підпорядковані | | | | | |медичних | | | | | | | |

|залежності від |МОЗ і | | | | | |працівників | | | | | | | |

|тютюну |забезпечені | | | | | |закладів охорони| | | | | | | |

| |примірником | | | | | |здоров'я з |--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |рекомендацій, | | | | | |надання | | | | | | | |

| |відсотків | | | | | |лікувально- | | | | | | | |

| | | | | | | |профілактичної | | | | | | | |

| | | | | | | |допомоги особам,| | | | | | | |

| | | | | | | |які бажають | | | | | | | |

| | | | | | | |позбутися | | | | | | | |

| | | | | | | |залежності від | | | | | | | |

| | | | | | | |тютюну | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |кількість | | | | | |2) забезпечення |Рада міністрів |місцевий | | | | | |

| |пацієнтів, яким| | | | | |у комунальних |Автономної |бюджет | | | | | |

| |надана допомога| | | | | |закладах охорони|Республіки Крим, | | | | | | |

| | | | | | | |здоров'я |обласні, Київська | | | | | | |

| | | | | | | |доступності |та Севастопольська | | | | | | |

| | | | | | | |профілактичних |міські | | | | | | |

| | | | | | | |заходів і |держадміністрації | | | | | | |

| | | | | | | |лікувальної | | | | | | | |

| | | | | | | |допомоги для | | | | | | | |

| | | | | | | |осіб, які | | | | | | | |

| | | | | | | |бажають | | | | | | | |

| | | | | | | |позбутися | | | | | | | |

| | | | | | | |залежності від | | | | | | | |

| | | | | | | |тютюну | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |кількість | 66| | 22| 22 | 22|3) створення |МОЗ |державний | 490,5| |166,3| 162,1|162,1|

| |консультацій, | | | | | |єдиної | |бюджет | | | | | |

| |наданих з | | | | | |телефонної лінії| | | | | | | |

| |використанням | | | | | |для осіб, які | | | | | | | |

| |телефонного | | | | | |бажають | | | | | | | |

| |зв'язку, тисяч | | | | | |позбутися | | | | | | | |

| | | | | | | |залежності від | | | | | | | |

| | | | | | | |тютюну | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|

|Разом за завданням 1 | 986,8| |166,3| 658,4|162,1|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|

|2. Інформування |кількість |30, не | 15| 20| 25| 30|1) підготовка |МОЗ | | | | | | |

|населення про |речовин та |рідше | | | | |інформації про | | | | | | | |

|ризики та |інгредієнтів |одного | | | | |шкідливі | | | | | | | |

|шкідливі |тютюнових |разу на| | | | |речовини та | | | | | | | |

|наслідки для |виробів, про |квартал| | | | |інгредієнти | | | | | | | |

|здоров'я людини |які надається | | | | | |тютюнових | | | | | | | |

|куріння |інформація, та | | | | | |виробів, що | | | | | | | |

|тютюнових |періодичність | | | | | |виділяються з | | | | | | | |

|виробів чи |їх розміщення | | | | | |тютюновим димом | | | | | | | |

|інших способів | | | | | | |під час їх | | | | | | | |

|їх вживання, | | | | | | |куріння, та її | | | | | | | |

|шкідливого | | | | | | |розміщення у | | | | | | | |

|впливу | | | | | | |засобах масової | | | | | | | |

|тютюнового | | | | | | |інформації | | | | | | | |

|диму, а також | | | | | | |та Інтернеті | | | | | | | |

|переваги | | | | | | | | | | | | | | |

|здорового | | | | | | | | | | | | | | |

|способу життя | | | | | | | | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |кількість |шість | | два | два | два |2) розміщення у |МОЗ |державний | 1200| | 400| 400| 400|

| |матеріалів та |відео- | |відео- |відео- |відео- |засобах масової | |бюджет | | | | | |

| |періодичність |роликів| |ролики |ролики |ролики |інформації та | | | | | | | |

| |їх розміщення |і 1380 | |та 460 |та 460 |та 460 |Інтернеті | | | | | | | |

| | |реклам-| |реклам-|реклам-|реклам-|інформаційних | | | | | | | |

| | |них | | них | них | них |матеріалів про | | | | | | | |

| | |щитів, | | щитів | щитів | щитів |наслідки для |--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| | |не | | | | |здоров'я людини |МОН, | | | | | | |

| | |рідше | | | | |вживання |Мінсім'ямолодьспорт,| | | | | | |

| | |одного | | | | |тютюнових |МКТ, | | | | | | |

| | |разу на| | | | |виробів і |Держкомтелерадіо, | | | | | | |

| | |квартал| | | | |шкідливий вплив |Держспоживстандарт, | | | | | | |

| | | | | | | |тютюнового диму,|Рада міністрів | | | | | | |

| | | | | | | |пропаганда |Автономної | | | | | | |

| | | | | | | |здорового |Республіки Крим, | | | | | | |

| | | | | | | |способу життя |обласні, Київська | | | | | | |

| | | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | |

| | | | | | | | |міські | | | | | | |

| | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |кількість | 150| | 50| 100| 150|3) розміщення |МОЗ |державний | 330| | 110| 110| 110|

| |матеріалів на | | | | | |на наочних | |бюджет | | | | | |

| |наочних | | | | | |інформаційних | | | | | | | |

| |інформаційних | | | | | |стендах у | | | | | | | |

| |стендах, що | | | | | |закладах охорони| | | | | | | |

| |розміщені в | | | | | |здоров'я та | | | | | | | |

| |закладах | | | | | |навчальних | | | | | | | |

| |охорони | | | | | |закладах усіх | | | | | | | |

| |здоров'я та | | | | | |форм власності | | | | | | | |

| |навчальних | | | | | |матеріалів про | | | | | | | |

| |закладах, | | | | | |шкідливі | | | | | | | |

| |тисяч | | | | | |наслідки для |--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| | | | | | | |здоров'я людини |МОН, Рада міністрів | | | | | | |

| | | | | | | |вживання |Автономної | | | | | | |

| | | | | | | |тютюнових |Республіки Крим, | | | | | | |

| | | | | | | |виробів, |обласні, Київська | | | | | | |

| | | | | | | |шкідливий вплив |та Севастопольська | | | | | | |

| | | | | | | |тютюнового диму,|міські | | | | | | |

| | | | | | | |практичних |держадміністрації | | | | | | |

| | | | | | | |порад щодо | | | | | | | |

| | | | | | | |здорового | | | | | | | |

| | | | | | | |способу життя, | | | | | | | |

| | | | | | | |рекомендацій | | | | | | | |

| | | | | | | |щодо відмови від| | | | | | | |

| | | | | | | |вживання | | | | | | | |

| | | | | | | |тютюнових | | | | | | | |

| | | | | | | |виробів | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |кількість та |324 не | | 108| 108| 108|4) інформування |МОЗ, | | | | | | |

| |періодичність |менше | | | | |населення через |Держкомтелерадіо, | | | | | | |

| |розміщення |одного | | | | |засоби масової |Рада міністрів | | | | | | |

| |матеріалів |мате- | | | | |інформації, |Автономної | | | | | | |

| | |ріалу | | | | |Інтернет про |Республіки Крим, | | | | | | |

| | |на | | | | |шкоду, якої |обласні, Київська | | | | | | |

| | |квартал| | | | |завдає здоров'ю |та Севастопольська | | | | | | |

| | |в | | | | |людини вживання |міські | | | | | | |

| | |області| | | | |тютюнових |держадміністрації | | | | | | |

| | | | | | | |виробів, стан |разом з громадськими| | | | | | |

| | | | | | | |захворюваності і|організаціями | | | | | | |

| | | | | | | |смертності, що | | | | | | | |

| | | | | | | |спричинені | | | | | | | |

| | | | | | | |вживанням | | | | | | | |

| | | | | | | |тютюнових | | | | | | | |

| | | | | | | |виробів, у | | | | | | | |

| | | | | | | |відповідному | | | | | | | |

| | | | | | | |регіоні та про | | | | | | | |

| | | | | | | |вжиті | | | | | | | |

| | | | | | | |профілактичні | | | | | | | |

| | | | | | | |заходи | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |кількість тем, | 90| | 30| 60 | 90|5) включення до |МОЗ, МОН | | | | | | |

| |які включені до| | | | | |програм вищих | | | | | | | |

| |програм з | | | | | |навчальних | | | | | | | |

| |дисциплін | | | | | |закладів | | | | | | | |

| |гуманітарного | | | | | |незалежно від | | | | | | | |

| |та соціально- | | | | | |форми власності | | | | | | | |

| |економічного | | | | | |з дисциплін | | | | | | | |

| |профілю, | | | | | |гуманітарного та| | | | | | | |

| |відсотків | | | | | |соціально- | | | | | | | |

| | | | | | | |економічного | | | | | | | |

| | | | | | | |профілю тем про| | | | | | | |

| | | | | | | |шкоду для | | | | | | | |

| | | | | | | |здоров'я людини | | | | | | | |

| | | | | | | |вживання | | | | | | | |

| | | | | | | |тютюнових | | | | | | | |

| | | | | | | |виробів, а також| | | | | | | |

| | | | | | | |переваги | | | | | | | |

| | | | | | | |здорового | | | | | | | |

| | | | | | | |способу життя | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|

|Разом за завданням 2 | 1530| | 510| 510| 510|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|

|3. Підготовка, |відсоток вищих | 100| | 50| 70 | 100|1) підготовка та|МОЗ, МОН, | | | | | | |

|перепідготовка і|медичних | | | | | |перепідготовка і|Мінсім'ямолодьспорт | | | | | | |

|підвищення |навчальних | | | | | |підвищення | | | | | | | |

|кваліфікації |закладів | | | | | |кваліфікації | | | | | | | |

|медичних, |I-IV рівня | | | | | |працівників, які| | | | | | | |

|фармацевтичних, |акредитації та | | | | | |здійснюють | | | | | | | |

|соціальних та |закладів | | | | | |заходи щодо | | | | | | | |

|педагогічних |післядипломної | | | | | |запобігання та | | | | | | | |

|працівників, які|освіти, які | | | | | |зменшення | | | | | | | |

|забезпечують |впровадили | | | | | |вживання | | | | | | | |

|здійснення |необхідні | | | | | |тютюнових | | | | | | | |

|заходів щодо |програми | | | | | |виробів серед | | | | | | | |

|запобігання | | | | | | |населення та | | | | | | | |

|поширенню | | | | | | |лікування | | | | | | | |

|вживання | | | | | | |залежності від | | | | | | | |

|тютюнових | | | | | | |тютюну | | | | | | | |

|виробів та |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

|лікування |кількість | 5| | 1| 2 | 2|2) розроблення |МОЗ, МОН, МКТ, | | | | | | |

|залежності від |розроблених | | | | | |тем стосовно |Мінсім'ямолодьспорт,| | | | | | |

|тютюну |програм | | | | | |засобів і |Рада міністрів | | | | | | |

| | | | | | | |заходів |Автономної | | | | | | |

| | | | | | | |профілактики та |Республіки Крим, | | | | | | |

| | | | | | | |припинення |обласні, Київська | | | | | | |

| | | | | | | |вживання |та Севастопольська | | | | | | |

| | | | | | | |тютюнових |міські | | | | | | |

| | | | | | | |виробів, лекцій,|держадміністрації | | | | | | |

| | | | | | | |семінарських | | | | | | | |

| | | | | | | |занять, | | | | | | | |

| | | | | | | |тренінгів та | | | | | | | |

| | | | | | | |запровадження їх| | | | | | | |

| | | | | | | |у програми | | | | | | | |

| | | | | | | |підготовки та | | | | | | | |

| | | | | | | |перепідготовки | | | | | | | |

| | | | | | | |медичних, | | | | | | | |

| | | | | | | |фармацевтичних, | | | | | | | |

| | | | | | | |соціальних і | | | | | | | |

| | | | | | | |педагогічних | | | | | | | |

| | | | | | | |працівників | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |кількість | 90| | 30| 30 | 30|3) навчання |МОЗ, МОН, | | | | | | |

| |навчених | | | | | |викладачів, що |Мінсім'ямолодьспорт,| | | | | | |

| |викладачів | | | | | |здійснюватимуть |Рада міністрів | | | | | | |

| | | | | | | |підготовку та |Автономної | | | | | | |

| | | | | | | |перепідготовку |Республіки Крим, | | | | | | |

| | | | | | | |медичних, |обласні, Київська | | | | | | |

| | | | | | | |фармацевтичних, |та Севастопольська | | | | | | |

| | | | | | | |соціальних і |міські | | | | | | |

| | | | | | | |педагогічних |держадміністрації | | | | | | |

| | | | | | | |працівників | | | | | | | |

| | | | | | | |стосовно засобів| | | | | | | |

| | | | | | | |і заходів з | | | | | | | |

| | | | | | | |профілактики та | | | | | | | |

| | | | | | | |припинення | | | | | | | |

| | | | | | | |вживання | | | | | | | |

| | | | | | | |тютюнових | | | | | | | |

| | | | | | | |виробів | | | | | | | |

|----------------+---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

|4. Удосконалення|збільшення | | | | | |1) внесення змін|Мінфін, ДПА, МОЗ | | | | | | |

|законодавства |доходів | | | | | |до Закону | | | | | | | |

|відповідно до |державного | | | | | |України "Про | | | | | | | |

|положень та |бюджету | | | | | |ставки акцизного| | | | | | | |

|керівних | | | | | | |збору на | | | | | | | |

|принципів | | | | | | |тютюнові вироби"| | | | | | | |

|Рамкової | | | | | | |щодо підвищення | | | | | | | |

|Конвенції | | | | | | |таких ставок | | | | | | | |

|Всесвітньої |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

|організації |зменшення | | | | | |2) внесення змін|МОЗ | | | | | | |

|охорони здоров'я|споживання | | | | | |до законодавчих | | | | | | | |

|із боротьби |тютюнових | | | | | |актів щодо | | | | | | | |

|проти тютюну та |виробів | | | | | |повної заборони | | | | | | | |

|законодавства ЄС| | | | | | |реклами | | | | | | | |

| | | | | | | |тютюнових |--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| | | | | | | |виробів, | | | | | | | |

| | | | | | | |стимулювання | | | | | | | |

| | | | | | | |продажу та | | | | | | | |

| | | | | | | |спонсорства | | | | | | | |

| | | | | | | |таких виробів | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |зменшення | | | | | |3) внесення змін| -"- | | | | | | |

| |обсягів продажу| | | | | |до законодавчих | | | | | | | |

| |тютюнових | | | | | |актів щодо | | | | | | | |

| |виробів | | | | | |регулювання | | | | | | | |

| | | | | | | |порядку | | | | | | | |

| | | | | | | |упакування і | | | | | | | |

| | | | | | | |маркування | | | | | | | |

| | | | | | | |тютюнових | | | | | | | |

| | | | | | | |виробів | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |зменшення | | | | | |4) внесення змін| -"- | | | | | | |

| |впливу | | | | | |до законодавчих | | | | | | | |

| |тютюнової | | | | | |актів щодо | | | | | | | |

| |промисловості | | | | | |обмеження | | | | | | | |

| |на прийняття | | | | | |взаємодії | | | | | | | |

| |рішень у сфері | | | | | |органів | | | | | | | |

| |боротьби | | | | | |державної влади,| | | | | | | |

| |проти тютюну | | | | | |органів | | | | | | | |

| | | | | | | |місцевого | | | | | | | |

| | | | | | | |самоврядування з| | | | | | | |

| | | | | | | |тютюновою | | | | | | | |

| | | | | | | |промисловістю та| | | | | | | |

| | | | | | | |забезпечення | | | | | | | |

| | | | | | | |прозорості такої| | | | | | | |

| | | | | | | |взаємодії при | | | | | | | |

| | | | | | | |прийнятті рішень| | | | | | | |

| | | | | | | |у сфері боротьби| | | | | | | |

| | | | | | | |проти тютюну | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |зменшення | | | | | |5) внесення змін|МОЗ, Рада міністрів | | | | | | |

| |шкідливого | | | | | |до нормативно- |Автономної | | | | | | |

| |впливу від | | | | | |правових актів |Республіки Крим, | | | | | | |

| |вживання | | | | | |щодо заборони |обласні, Київська | | | | | | |

| |тютюнових | | | | | |куріння |та Севастопольська | | | | | | |

| |виробів та | | | | | |тютюнових |міські | | | | | | |

| |тютюнового диму| | | | | |виробів у |держадміністрації | | | | | | |

| | | | | | | |громадських та |разом з громадськими| | | | | | |

| | | | | | | |на робочих |організаціями | | | | | | |

| | | | | | | |місцях і | | | | | | | |

| | | | | | | |посилення | | | | | | | |

| | | | | | | |відповідальності| | | | | | | |

| | | | | | | |за порушення | | | | | | | |

| | | | | | | |такої заборони | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |зменшення | | | | | |6) внесення змін|МОЗ, МВС, | | | | | | |

| |обсягів продажу| | | | | |до нормативно- |Держмитслужба, ДПА | | | | | | |

| |та споживання | | | | | |правових актів | | | | | | | |

| |тютюнових | | | | | |щодо протидії | | | | | | | |

| |виробів | | | | | |незаконному | | | | | | | |

| | | | | | | |ввезенню та | | | | | | | |

| | | | | | | |обігу тютюнових | | | | | | | |

| | | | | | | |виробів | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |зменшення | | | | | |7) внесення змін|МОЗ, МНС, | | | | | | |

| |кількості пожеж| | | | | |до технічних |Держспоживстандарт | | | | | | |

| |та постраждалих| | | | | |умов виробництва| | | | | | | |

| |від пожеж людей| | | | | |сигарет щодо | | | | | | | |

| | | | | | | |зниження рівня | | | | | | | |

| | | | | | | |їх займистості | | | | | | | |

|----------------+---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

|5. Проведення |кількість | 3| | 1| 1 | 1|1) розроблення |МОЗ | | | | | | |

|моніторингу |правил та | | | | | |правил та | | | | | | | |

|ефективності |рекомендацій | | | | | |рекомендацій | | | | | | | |

|заходів щодо | | | | | | |щодо проведення | | | | | | | |

|запобігання та | | | | | | |моніторингу | | | | | | | |

|зменшення |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

|вживання |кількість | 8000|8000| | | |2) проведення | -"- |кошти | 4000|4000| | | |

|тютюнових |респондентів, | | | | | |опитування | |міжнародних | | | | | |

|виробів та їх |що беруть | | | | | |стосовно | |організацій | | | | | |

|шкідливого |участь в | | | | | |поширеності | | | | | | | |

|впливу на |опитуванні | | | | | |вживання | | | | | | | |

|здоров'я | | | | | | |тютюнових | | | | | | | |

|населення | | | | | | |виробів серед | | | | | | | |

| | | | | | | |населення в | | | | | | | |

| | | | | | | |рамках | | | | | | | |

| | | | | | | |глобального | | | | | | | |

| | | | | | | |опитування | | | | | | | |

| | | | | | | |дорослих щодо | | | | | | | |

| | | | | | | |вживання тютюну | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |кількість | 6000| | 2000| 2000| 2000|3) проведення | -"- |державний | 160,5| | 53,5| 53,5| 53,5|

| |респондентів, | | | | | |моніторингу | |бюджет | | | | | |

| |що беруть | | | | | |ефективності | | | | | | | |

| |участь в | | | | | |заходів у сфері | | | | | | | |

| |опитуванні | | | | | |охорони здоров'я|--------------------| | | | | | |

| | | | | | | |населення від |Академія медичних | | | | | | |

| | | | | | | |шкідливих |наук | | | | | | |

| | | | | | | |наслідків | | | | | | | |

| | | | | | | |вживання | | | | | | | |

| | | | | | | |тютюнових | | | | | | | |

| | | | | | | |виробів | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |кількість | 3| | 1| 1| 1|4) підготовка |МОЗ | | | | | | |

| |звітів | | | | | |звіту про | | | | | | | |

| | | | | | | |результати | | | | | | | |

| | | | | | | |моніторингу та | | | | | | | |

| | | | | | | |оприлюднення | | | | | | | |

| | | | | | | |його в засобах | | | | | | | |

| | | | | | | |масової | | | | | | | |

| | | | | | | |інформації | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |кількість | 27| 2| 6| 12| 27|5) організація |Рада міністрів | | | | | | |

| |регіонів | | | | | |спостереження та|Автономної | | | | | | |

| | | | | | | |збору відомостей|Республіки | | | | | | |

| | | | | | | |про поширеність |Крим, обласні, | | | | | | |

| | | | | | | |вживання |Київська та | | | | | | |

| | | | | | | |тютюнових |Севастопольська | | | | | | |

| | | | | | | |виробів, стан |міські | | | | | | |

| | | | | | | |захворюваності |держадміністрації | | | | | | |

| | | | | | | |та смертності, | | | | | | | |

| | | | | | | |що спричинені | | | | | | | |

| | | | | | | |внаслідок їх | | | | | | | |

| | | | | | | |вживання, та про| | | | | | | |

| | | | | | | |вжиті | | | | | | | |

| | | | | | | |профілактичні | | | | | | | |

| | | | | | | |заходи у | | | | | | | |

| | | | | | | |відповідному | | | | | | | |

| | | | | | | |регіоні | | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |відсоток | 100| | | 50| 100|6) включення до |МОЗ | | | | | | |

| |закладів | | | | | |медичної | | | | | | | |

| |охорони | | | | | |облікової та | | | | | | | |

| |здоров'я | | | | | |звітної | | | | | | | |

| | | | | | | |документації | | | | | | | |

| | | | | | | |інформації щодо | | | | | | | |

| | | | | | | |вживання | | | | | | | |

| | | | | | | |тютюнових | | | | | | | |

| | | | | | | |виробів особами,| | | | | | | |

| | | | | | | |які звернулися | | | | | | | |

| | | | | | | |до закладів | | | | | | | |

| | | | | | | |охорони здоров'я| | | | | | | |

| |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| |кількість | 70| 10| 15| 20| 25|7) проведення |МОЗ, Академія | | | | | | |

| |наукових робіт | | | | | |наукових |медичних наук | | | | | | |

| | | | | | | |досліджень щодо | | | | | | | |

| | | | | | | |запобігання та | | | | | | | |

| | | | | | | |зменшення | | | | | | | |

| | | | | | | |вживання | | | | | | | |

| | | | | | | |тютюнових | | | | | | | |

| | | | | | | |виробів серед | | | | | | | |

| | | | | | | |населення та | | | | | | | |

| | | | | | | |лікування | | | | | | | |

| | | | | | | |залежності від | | | | | | | |

| | | | | | | |тютюну | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|

|Разом за завданням 5 |4160,5|4000| 53,5| 53,5| 53,5|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|

|у тому числі | | | | | | | | |державний | 160,5| | 53,5| 53,5| 53,5|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+------+----+-----+------+-----|

| | | | | | | | | |інші джерела| 4000|4000| | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|

|Разом за Програмою |6677,3|4000|729,8|1221,9|725,6|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|

|у тому числі | | | | | | | | |державний |2677,3| |729,8|1221,9|725,6|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+------+----+-----+------+-----|

| | | | | | | | | |інші джерела| 4000|4000| | | |

| | | | | | | | |--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|

| | | | | | | | |МОЗ |державний |2677,3| |729,8|1221,9|725,6|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


виконання Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року

 


------------------------------------------------------------------

| Найменування | Найменування | Значення показників |

| завдання | показників |--------------------------|

| |виконання завдання|усього| у тому числі за |

| | | | роками |

| | | |-------------------|

| | | |2009|2010|2011|2012|

|------------------+------------------+------+----+----+----+----|

|1. Зниження рівня |кількість опитаних| | 24 | 23 | 22 | 21 |

|поширеності |Держкомстатом осіб| | | | | |

|вживання тютюнових|від 12 років і | | | | | |

|виробів |старших, відсотків| | | | | |

|------------------+------------------+------+----+----+----+----|

|2. Проведення |кількість людей, | 66 | | 22 | 22 | 22 |

|заходів з |яким надана | | | | | |

|профілактики, |лікувально- | | | | | |

|діагностики та |консультативна | | | | | |

|лікування |допомога з | | | | | |

|залежності від |використанням | | | | | |

|тютюну |телефонного | | | | | |

| |зв'язку, тисяч | | | | | |

|------------------+------------------+------+----+----+----+----|

|3. Інформування |кількість | 150 | | 50 |100 |150 |

|населення про |матеріалів на | | | | | |

|ризики та шкідливі|наочних | | | | | |

|наслідки для |інформаційних | | | | | |

|здоров'я людини |стендах, що | | | | | |

|вживання тютюнових|розміщені у | | | | | |

|виробів, |закладах охорони | | | | | |

|шкідливого впливу |здоров'я та | | | | | |

|тютюнового диму, а|навчальних | | | | | |

|також переваги |закладах, тисяч | | | | | |

|здорового способу |------------------+------+----+----+----+----|

|життя |кількість | 6 | | 2 | 2 | 2 |

| |відеороликів, | | | | | |

| |показаних по | | | | | |

| |телебаченню | | | | | |

| |------------------+------+----+----+----+----|

| |кількість | 1380 | |460 |460 |460 |

| |розміщених | | | | | |

| |рекламних щитів | | | | | |

|------------------+------------------+------+----+----+----+----|

|4. Підготовка, |кількість вищих | 100 | | 50 | 70 |100 |

|перепідготовка і |медичних | | | | | |

|підвищення |навчальних | | | | | |

|кваліфікації |закладів та | | | | | |

|медичних, |закладів | | | | | |

|фармацевтичних, |післядипломної | | | | | |

|соціальних та |освіти, які | | | | | |

|педагогічних |впровадили | | | | | |

|працівників, які |відповідні | | | | | |

|забезпечують |навчальні | | | | | |

|здійснення заходів|програми, | | | | | |

|щодо запобігання |відсотків | | | | | |

|поширенню вживання| | | | | | |

|тютюнових виробів | | | | | | |

|та лікування | | | | | | |

|залежності від | | | | | | |

|тютюну | | | | | | |

|------------------+------------------+------+----+----+----+----|

|5. Проведення |кількість закладів| 100 | | | 50 |100 |

|моніторингу |охорони здоров'я, | | | | | |

|ефективності |які впровадили | | | | | |

|заходів щодо |облікову та звітну| | | | | |

|запобігання |документацію щодо | | | | | |

|поширенню вживання|вживання тютюнових| | | | | |

|тютюнових виробів |виробів особами, | | | | | |

|та зменшення їх |що звернулися до | | | | | |

|шкідливого впливу |таких закладів, | | | | | |

|на здоров'я |відсотків | | | | | |

|населення |------------------+------+----+----+----+----|

| |кількість | 27 | 2 | 6 | 12 | 27 |

| |регіонів, у яких | | | | | |

| |організоване | | | | | |

| |спостереження та | | | | | |

| |збір відомостей | | | | | |

| |про поширеність | | | | | |

| |вживання тютюнових| | | | | |

| |виробів, стан | | | | | |

| |захворюваності та | | | | | |

| |смертності, що | | | | | |

| |спричинені їх | | | | | |

| |вживанням, і вжиті| | | | | |

| |профілактичні | | | | | |

| |заходи | | | | | |

------------------------------------------------------------------

страница 1

скачать файл


Смотрите также: